Loading...
E-Salary Statement

เข้าใช้งานระบบ

ชื่อในการใช้งาน/Username
รหัสผ่าน/Password
 
เข้าใช้งานระบบ
 

ใช้ User Account ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ งานพัฒนาระบบ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 2345


กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-466-666 ต่อ 1050-1052
  
©2011 university of phayao, powered by citcoms